Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Etelä-Hämeen Koirakerho ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta ja alansa koulutustoimintaa sekä edistää koirien ja niiden omistajien liikunnan harrastamista.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja ja leirejä. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:een ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een sekä muihin yhdistyksen kokouksen päättämiin ja tarpeelliseksi katsomiin järjestöihin.

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen voi myös kuulua perheenjäseniä, kannattavia jäseniä,
ainaisjäseniä ja kunniajäseniä. Perheenjäseniä ovat henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa varsinaisen jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen kanssa. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Ainaisjäsen on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti jäsenenä 20 vuotta. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet, perheenjäsenet ja kannattavat jäsenet sekä ainaisjäsenet.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

4 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on muuten menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Hallituksen päätökseen ei voi hakea muutosta.

Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

5 §

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, perheenjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta eri jäsenryhmille päättää syyskokous. Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet sekä ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka vuosi puolet; ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ovat paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Hallituksen tehtävä on:

1) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat,
2) kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi
harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä
4) päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9 §

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10 §

Yhdistyksen kokouksia pidetään kaksi vuosittain, kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä puhe- ja äänioikeus ja yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla.

12 §

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) jäsenmaksujen määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
2) esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
4) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
5) valitaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenet
6) valitaan yhdistyksen edustajat Kennelpiirin ja muiden jäsenyysyhdistysten kokouksiin
7) hallituksen tekemät esitykset, sekä muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 14§:n määräykset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
2) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
3) hallituksen yhdistyksen kokouksen päätettäviksi esittämät asiat
sekä
4) muut kokouksen hyväksymät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 14§:n
määräykset.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.